Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Pirkanmaan TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.
Työpaikan tiedot: Pirkanmaan TE-toimisto, Pirkanmaan kuntakokeilu, Tampere Pellavatehtaankatu 25 33100 TAMPERE

TEHTÄVÄN KUVAUS
Pirkanmaan TE-toimistoon haetaan seitsemää (7) Asiantuntija/ OMA-valmentajaa vakituiseen virkaan 3.1.2022 alkaen.
Tehtävä sijoittuu kuntakokeiluun kunnan työnjohdon alle toteutettavaan kokeiluhankkeeseen (Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilu), Työllistymisen ja jatkuvan oppimisen palvelukokonaisuuteen, nuorten valmennusryhmään.
Tehtävän sijoituspaikkana on Tampere.

TE-toimiston lisäksi rekrytointiprosessiin osallistuu kunta (Tampere), vaikka rekrytointipäätöksen tekee TE-toimisto.

OMA-valmentajan tehtävänä on kokeilulain ja kuntakohtaisen toimintamallin mukaisten palveluprosessien toteuttaminen yhdessä kunnan työllisyydenhoidon henkilöstön kanssa. OMA-valmentaja kohtaa asiakkaat pääsääntöisesti kasvokkain ja tarvittaessa hyödyntää muita tilanteeseen sopivia palvelukanavia.

Palveluprosessi sisältää työnvälityksen, palvelutarpeen arvioimisen, työllistymissuunnitelman laatimisen, kokeilulain mukaisten palvelujen toteuttamisen, ohjaamisen palveluihin, joilla edesautetaan asiakkaiden työllistymistä sekä työllistymissuunnitelman toteutumisen seurannan. Jos asiakkaan palvelutarve edellyttää muita palveluja kuin julkisia työvoima- ja yrityspalveluja asiakas ohjataan muun viranomaisen tai palvelun järjestäjän palvelujen piiriin.

Työnvälitys ja osaamisen kehittämisen teemat, sekä palveluihin ohjaus asiakastilanteissa ovat tehtävän keskeisimpiä osa-alueita. Lisäksi työhön kuuluu neuvonta- ja ohjaustehtäviä sekä yritys- ja verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Asiakastyössä hyödynnetään laajasti sähköisiä työvälineitä ja opetetaan ja ohjataan asiakasta käyttämään tietoyhteiskunnan tarjoamia digitaalisia työvälineitä. OMA-valmentajalla on henkilökohtainen vastuu nimetyistä asiakkaista ja OMA-valmentaja koordinoi nimettyjen asiakkaiden työllistymisprosessia.

VAATIMUKSET
Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa sekä aiempaa kokemusta työnvälityksen tehtävistä ja/tai valmennus- tai ohjaustehtävistä työllistymisen tai osaamisen kehittämisen parista.
Odotamme hakijalta itsenäistä, aloitteellista ja kantaaottavaa työotetta sekä kyvykkyyttä ohjaustyöhön. Hakijalta odotamme hyviä asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, tuloksellista työotetta, paineensietokykyä ja joustavuutta muutostilanteissa. Odotamme hakijalta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Odotamme hakijalta kykyä tunnistaa asiakkaiden palvelutarpeet ja löytää asiakkaalle merkityksellisiä ja räätälöityjä ratkaisuvaihtoehtoja. Odotamme aktiivisuutta ja hyvää työllisyyspalvelujen toimintaympäristön tuntemusta.
Odotamme myös palvelujen markkinointitaitoja, työmarkkinoiden ja koulutusmaailman tuntemusta sekä digitaalista palveluosaamista.

Tampereen työmarkkina-alueen ja kohtaantotarpeiden sekä koulutusjärjestelmän tuntemus. Vieraiden kielten osaaminen katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustasoon T05. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2355,77 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45% tehtäväkohtaisesta palkasta.
Työnantajan tukema lounas-, liikunta- ja kulttuurietu. Työterveyshuolto.

tai sopimuksen mukaan. Koeaika 6 kk.
Liukuva työaika.
Vakinainen.
Selvitys lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä: Valitulla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
Pohjoismainen työvoimapalvelumalli on yksi hallituksen suurista työllisyysuudistuksista vuodelle 2022. Mallin tavoitteena on saada asiakkaiden työnhaku tehokkaammin käyntiin tarjoamalla nopeammin henkilökohtaista palvelua omatoimisen työnhaun ohella. Työttömien työnhakua ja ohjaamista palvelutarpeen mukaisiin palveluihin tuettaisiin siten, että TE-toimisto tai kuntakokeilussa mukana oleva kunta tapaisi työnhakijan erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa nykyistä useammin. Haettava tehtävä sijoittuu Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeiluun ajalla 1.1.2022-30.6.2023. Työllisyyden kuntakokeiluja tullaan mahdollisesti jatkamaan vuoteen 2024 saakka.
Virat täytetään ehdollisina siihen saakka, kunnes eduskunta vahvistaa niihin myönnettävät määrärahat

ID: 32-1352-2021

Yhteystiedot:Mirja Andersson, Palvelupäällikkö, +358417311962, mirja.andersson@tampere.fi
Virpi Raski, Palvelupäällikkö/Tiimiesimies, +35850 3963387, virpi.raski@te-toimisto.fi
Työpaikan osoite:33101 TAMPERE
Palkkaus:TE-hallinnon palkkausjärjestelmä
Työ alkaa:tai sopimuksen mukaan. Koeaika 6 kk.
Työaika:kokoaikatyö
Työn kesto:yli 12 kuukautta
Haku päättyy:07.10.2021 klo 16:15
Jätä hakemus:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: KEHA kirjaamo PL 1000 50101 MIKKELI
Ilmoitus jätetty:23.09.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...