Loading ...

Job content

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 25.10.2021 klo 12.00 mennessä SAIRAANHOITAJAN TOIMI Päihde- ja riippuvuuspalveluissa tämänhetkinen sijoituspaikka on huumetiimissä sairaanhoitajan tehtävässä. Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan (amk)tutkinto. Pidämme tärkeänä tehtävään soveltuvaa koulutusohjelmaa sekä kokemusta mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, kehittämisvalmiutta, paineensietokykyä ja joustavuutta.

Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Työhön kuuluu opioidikorvaushoidon toteuttaminen sekä psykososiaalinen kuntoutus huumetiimissä. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Avointa toimea haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla.

Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Tehtävään edellytetään rikostaustaotteen esittämistä laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 ja tartuntatautilain 48 §: n mukaista rokotussuojaa. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos.

Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus. Lisätietoja antaa vastuualuejohtaja/palveluesimies Johanna K. Kotamäki, puh.

040 806 8110 johanna.kotamaki@soite.fi sekä vastaava ohjaaja Tiina Ruppa, puh 044 730 7639 tiina.ruppa@soite.fi Kokkolassa 07.10.2021 KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 25.10.2021 kl. 12.00 EN BEFATTNING SOM SJUKSKÖTARE Den nuvarande placeringen är inom rusmedels- och missbrukarvårdtjänsterna i uppgiften som sjukskötare i narkotikateamet. Duglighetskravet är (yrkesskole)examen som sjukskötare. Vi ser det som viktigt att den sökande har genomgått ett utbildningsprogram som lämpar sig för uppgiften samt har erfarenhet av mentalvårds- och rusmedelsarbete.

I uppgiften värdesätter vi god samarbetsförmåga, utvecklingsberedskap, stresstålighet och flexibilitet. Goda kunskaper i svenska ses som merit. Arbetet omfattar genonförande av opioidsubstitutionsbehandling Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt enligt samkommunens bedömning av arbetets svårighetsgrad. Befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat.

Vänligen bifoga din CV till den elektroniska ansökningen. Kopior på examens- och arbetsintyg behöver inte bifogas till ansökningen, men den sökande bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju. Tillsättandet av tjänsten förutsätter ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Före fastställandet av valet bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga av samkommunens företagsläkare samt ett negativt resultat i ett narkotikatest.

Soite är en rökfri arbetsplats. Arbetet omfattar handledning av studerande. Ytterligare information ger ansvarsområdeschef/servicechef Johanna K. Kotamäki, tfn 040 806 8110 johanna.kotamaki@soite.fi samt ansvarig handledare Tiina Ruppa, tfn 044 730 7639 tiina.ruppa@soite.fi Karleby 07.10.2021 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN
Loading ...
Loading ...

Deadline: 14-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...